NBF Bibliotekforum

Du er her: BF 2009 alle nr enkeltartikler - innhold
Det multikulturelle bibliotek i Tromsø
04.09.2009
Lesergruppe for minioritetsspråklige kvinner er et av tiltakene i et samarbeid for integrering og læring i Tromsø. En viktig del av prosjektet er å få fram innvandrere som ressurspersoner.

Av Inger Seim, Tromsø bibliotet

 

Høsten 2007 inngikk Tromsø bibliotek og byarkiv et spennende samarbeid med Voksenopplæringa i Tromsø kommune (VO). Vi fikk prosjektmidler fra ABM – utvikling. Konstruktiv og utradisjonell tenking rundt begreper som integrering, inkludering, biblioteket som møteplass og læringsarena har vært viktige deler i arbeidet. I prosjektet har vi sett innvandrere og flyktninger som ressurspersoner og fått til gjensidig kompetanseutveksling over profesjonsgrenser. Prosjektperioden var ett år, men samarbeidet har blitt forlenget videre på ubestemt tid.

Biblioteket som møteplass og læringsarena

Lederen for dette prosjektet har mange års erfaring med å undervise nyankomne flyktninger og innvandrere i norsk ved VO. I tillegg har hun bibliotekarutdanning. Siden  oppstart har hun delt sin stilling mellom to arbeidssteder, 50% undervisning på VO og 50% bibliotekar på biblioteket. Denne unike kombinasjonen åpner for mange handlingsmuligheter:

En fordel for både elevene / bibliotekbrukerne og biblioteket er at mange elever føler seg tryggere når det gjelder å be om hjelp eller få informasjon på biblioteket når de har en kjent person å forholde seg til. Terskelen for å praktisere norsk blir dermed  lavere.

En annen fordel er at bibliotekarene kan arrangere tilrettelagte omvisninger og bokprat for alle på VO siden informasjon angående alder, nasjonalitet, språknivå og kjønn er lett tilgjengelig. Gjennom bokprat blir bibliotekets ansatte bedre kjent med denne brukergruppa og deres ulike behov og interesser. Innkjøp av relevante medier blir også mer målretta. Prosjektlederen har god oversikt over hvilke nasjonaliteter som til enhver tid er aktuelle og kjenner behovene til dem som skal lære seg norsk. Hun fungerer dermed både som en trygghetsfaktor samt informasjonsfaktor for alle parter.

Biblioteket har et godt samarbeid med Røde Kors som er ansvarlig for Leksehjelpa. Leksehjelp tilbys to ganger per uke, Røde Kors stiller med frivillige hjelpere og biblioteket med gratis lokaler. Dette er et fint møtepunkt mellom norske og utenlandske ungdom.


Lesegruppe

Det var Domkirka menighet som først starta opp ei lesegruppe for minoritetsspråklige kvinner. Tilbudet ble i 2007 flytta til biblioteket, der prosjektlederen sammen med en annen bibliotekar overtok ansvaret. I gjennomsnitt møter  10-15 kvinner hver gang.  Til sammen har rundt 30 nasjonaliteter vært representert.

Lesegruppa representer en svært spennende, lærerik og ikke minst vellykka aktivitet ved biblioteket. Gruppa møtes en gang per uke, og da leses og synges det korte, lange, lette og vanskelige tekster på norsk. Siden flere norske kvinner stiller opp som frivillige, kan gruppa deles i mindre grupper etter språknivå. I pausen møtes alle til et hyggelig, sosialt og flerspråklig samvær. Vi gjør også andre sosiale aktiviteter sammen, som f.eks kinobesøk etter å ha lest utdrag av Kurtbøkene til Erlend Loe. Hele gruppa gleder seg nå til vår planlagte reise i juni med Hurtigbåt og Hurtigrute til Skjervøy  og innlagte omvisninger på øya.

Like viktig og positivt som det sosiale er at kvinnene også deltar som ressurspersoner ved andre arrangementer på biblioteket. I november  2008 ble de med på  ”Litterær matpakke”,  et fredagstreff hvor de leste / deklamerte tekster på sine egne morsmål.  Flere av dem har deltatt på eventyrstunder, også på egne språk.  Noen engasjerte  seg i 8.mars komiteen i år.

De flerspråklige som ressurspersoner

Et sentralt poeng er at flyktinger og innvandrere er gode og svært viktige ressurspersoner for biblioteket og dermed alle innbyggerne i Tromsø by. Vi har hatt flere språkpraksiskandidater fra VO her samt en kandidat fra NAV. Alle disse har bidratt med viktig hjelp som for eksempel oversettingsarbeid (låneregler, lånekort og informasjoner), tolking når det har vært behov for det.  Ei russisk dame i språkpraksis organiserte og gjennomførte  en russisk barnedag på biblioteket som ble en stor suksess. I tillegg har biblioteket i samarbeid med forskjellige organisasjoner bidratt med eventyrstunder på ulike språk (Pannekaka og De 3 Bukkene Bruse på  tre fremmedspråk samt norsk). Alle fortellerne lærte norsk ved VO. 

Under internasjonal uke i juni 2008 arrangerte biblioteket ”Lån ei levende bok”, der byens befolkning kunne komme og låne mennesker som kunne fortelle om sine egne hjemland, sin kultur eller spesielle interesseområder. Det samme vil vi gjennomføre i år, i en litt annen variant, og hvor det er ungdom som står i fokus. Vi synes dette er et spennende kulturutvekslingsprosjekt som vi ønsker å videreutvikle.

Konklusjonen er  at vi har kommet langt på vår vei til å utvikle det Multikulturelle bibliotek i Tromsø, men fremdeles står mye igjen. En god del av det gjenstående arbeidet er avhengig av økonomiske ressurser, som for eksempel utvikling av boksamlinger på ulike språk. Her må det prioriteres, noe som kan være vanskelig siden innvandrerbefolkningen endrer seg hele tiden. Aktuelle nasjonaliteter og brukerbehov i dag er ikke nødvendigvis de samme som i fjor. Men en prioritering vi har gjort er å investere i tre datamaskiner kun til bruk for bibliotekets abonnement på Library Press Display, som tilbyrper 1060 ferske dagsaviser i fulltekstutgaver fra mange ulike land i verden.

Prosjektet har bidratt til en bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene gjennom kompetanseheving blant de ansatte på både biblioteket og VO. Dette er svært viktig i det videre arbeidet. Men det viktigste av alt er likevel at flere og flere barn, ungdom og voksne med minoritetsspråklig bakgrunn bruker biblioteket mer aktivt nå enn tidligere. I tillegg bidrar de med sin kompetanse både i den daglige drift samt ved spesielle arrangementer. Uten de menneskelige og faglige ressursene de representerer ville Tromsø bibliotek ikke kunne kalle
seg for et multikulturelt bibliotek.